ürünler

100K Para
%50 30 15
1M Para
%50 80 40
10M Para
%50 360 180